Majda Stanovnik

20,00 

Prevajalci o prevodu 2. Od Janka Modra do Jolke Milič (Studia translatoria 6)

Uredila: Martina Ožbot  Izdajatelj: Založba ZRC SAZU

Na zalogi

Majda Stanovnik
Prevajalci o prevodu 2

Od Janka Modra do Jolke Milič
(Studia translatoria 6)

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Založba ZRC SAZU
Ljubljana 2016
mehka vezava, 407 strani
ISBN: 978-961-254-958-9
Cena: 20,00 €

Drugi del antologije Prevajalci o prevodu Majde Stanovnik prinaša vrsto poučnih in zanimivih, kritiških in problemskih razprav, esejev in zapisov, večinoma z avtorefleksivno noto, ki so nastali v času od sredine 20. stoletja do leta 2015. Gre torej za razmišljanja, ki se umeščajo v obdobje slovenskega prevodnega razmaha tako v kvantitativnem smislu kot glede žanrske raznolikosti in tudi glede nabora nacionalnih književnosti, zastopanih v slovenskem prevodnem korpusu. V antologijo uvrščena besedila prikazujejo stališča prominentnih prevajalcev do lastnih in tujih prevodov ter do načelnih vprašanj in do konkretnih problemov prevajanja, hkrati pa so odraz splošnega stanja v slovenskem (večinoma) književnem prevajanju, kot tudi njegovih perspektiv in ambicij. Večina prispevkov zadeva literarna besedila klasičnih vrst in zvrsti, sčasoma pa se za vse pomembnejše izkažejo tudi izzivi popularnih žanrov, uglasbenih besedil in besedil, namenjenih avdiovizualnim medijem. Do izraza pridejo med drugim tudi posebna problematika prevodnega posredovanja slovenskih književnih besedil v druge kulture in specifične povezave družbene dvojezičnosti in prevajanja.

Za poglobljeno spoznavanje bogate in heterogene zgodovine prevajanja na Slovenskem so stališča o prevodu in prevajanju, kakršna zastopajo prevajalci sami kot ključni akterji prevajalskega delovanja, izjemnega pomena. Kot takšna so skupaj z drugimi dejavniki, ki soodločajo o prevodnem korpusu in o oblikovanosti prevodov, in skupaj z njihovimi konkretnimi besedilnimi značilnostmi bistveni elementi, ki omogočajo verodostojno konstrukcijo zgodovine prevajanja in njene vpetosti v zgodovino književnosti, jezika in kulture v najširšem pomenu. Antologiji Prevajalci o prevodu in Prevajalci o prevodu 2 bosta v tej konstrukciji odslej eden temeljnih kamnov. (Martina Ožbot)

Kazalo

Za moderni literarni prevod (Majda Stanovnik)
Maja Haderlap: prevajanje (2014)

O Janku Modru in Jolki Milič
Štefan Vevar: Homo Moder. Skica ob slovesu (2006)
Barbara Pregelj: Brezmejni svet Jolke Milič (2006)

1945‒1990
Iz novega sveta v sodobnost
Tone Potokar: Poglavje o prevajanju (1948)
Janez Gradišnik: Dva prevoda v Mali knjižnici (1951)
Herbert Grün: O prevajalski politiki (1952)
Tone Pavček: Poezija v prevodih (1952)
Anton Sovrè: K tehniki prevajanja latinske proze (1955)
Jože Udovič: Kar je prešlo, v resničnost se spreminja (1955)
Jože Udovič: Dve vrsti poezije (1956)
Jože Udovič: Iz Dnevnika (1982)
Janko Moder: García Lorca v slovenščini (1958)
Branko Rudolf: Parnas majhnega naroda (1958)
Branko Rudolf: William Shakespeare, Henrik IV (1958)
Matej Bor: Prevajalčeva epistola Branku Rudolfu (1958)
Kajetan Gantar: Razmišljanja o heksametru (1960)
Rapa Šuklje: Knjiga Poejevih novel (1961)
Rozka Štefan: Poljska lirika dvajsetega stoletja (1964)
Janez Menart: O prevajanju poezije (1965)
Katarina Šalamun Biedrzycka: Marc Alyn, Srečko Kosovel (1965)
Veno Taufer: T. S. Eliot, Pesmi in pesnitve ‒ Iz Spremne besede (1966)
Janko Moder: Uvod v delovni del prevajalskega srečanja na Bledu 75 (1975)
Janko Moder: Moja srečevanja z Župančičem (1978)
Janko Moder: Samopodoba ‒ odlomki (2007)
Branko Madžarevič: »Oh, kako lepo se bere, človek bi kar rekel, da je prevod« (1977)
Mira Mihelič: Ure mojih dni ‒ odlomki (1985)
Niko Košir: Iz prevajalčevih zapiskov: Daj nam danes … (1986)
Urška Gállos: Hlapec Jernej v madžarskem prevodu Avgusta Pavla (1988)
Ani Bitenc: Novi mediji in prevajanje (1989)

1991‒2015
Nova pota v prostor in čas
Drago Bajt: Slovenski prevodni program (1991)
Otmar Črnilogar: Nekaj značilnosti svetopisemskega sloga (1992)
Kajetan Kovič: Dvogovor (1993)
Fabjan Hafner: Dvojezična družba in prevajalstvo (1993)
Tone Pavček: Brv nad prepadoma (1993)
Niko Grafenauer: Med mimesis in poiesis (1993)
Marjan Strojan: Beowulf ‒ prevod prevoda (1993)
Dušanka Zabukovec: Neznosna lahkost prevajanja v očeh naročnikov (1995)
Radojka Vrančič: Iskanje slovenskih rešitev za Iskanje: hvalnica praksi (1996)
Janez Gradišnik: Petdeset let slovenskih prevodov (1996)
Vasja Cerar: Kako otročje je prevajati za otroke (1998)
Jože Stabej: Majhna podoknica (1999)
Milan Dekleva: Prevajanje v duhu in duru (1999)
Branko Gradišnik: Ali kripa stripa škripa? (2000)
Branko Gradišnik: Priznanje (2004)
Kajetan Kovič: Pripis k prevodom Prešerna (2001)
Primož Simoniti: Latinska lirika srednjega veka ‒ prevajalčevi problemi in dileme (2002)
Ciril Zlobec: To in ono, a ves čas eno samo (2002)
Milan Jesih: Ugibanje (2002)
Milan Jesih: O, ob in mimo (2003)
Srečko Fišer: O staranju (2003)
Aleš Berger: Prevajanje in prevod (2003)
Boris A. Novak: Ode prevajanju (2003)
Vlasta Pacheiner Klander: Prevodi v Antologiji vedskih pesmi (2005)
Jolka Milič: O prevajanju in poeziji (2010)
Ana Geršak ‒ Jolka Milič: Intervju /odlomki/ (2015)

Literatura
Povzetek ‒ Summary
Imensko kazalo