Zaleznik, Alexandra Natalie

Izvirni jezik:
nemščina, slovenščina

Ciljni jezik:
nemščina, slovenščina